اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
مسعود 202,067 ریال 13 ارديبهشت 1396
میلاد 314,972 ریال 11 ارديبهشت 1396
حسین 609,768 ریال 11 ارديبهشت 1396
کسری 174,077 ریال 03 فروردين 1396
حامد 521,434 ریال 13 اسفند 1395
محمد 1,404,123 ریال 13 اسفند 1395
محمود 313,510 ریال 12 اسفند 1395
پریوش 243,959 ریال 10 اسفند 1395

 

تاکنون مبلغ 82,467,524 ریال به کاربران پرداخت شده است